Identiteit

Grondslag

 

De grondslag is verwoord in artikel 2 van de statuten en luidt:

 
 1. Het doel van de vereniging is de stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Moerkapelle. Haar grondslag is het eeuwig en onfeilbaar Woord van God. Haar beginsel is dat de opvoeding en het onderwijs van de kinderen geheel in overeenstemming moet zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God, zoals die in de drie formulieren van Enigheid van de Gereformeerde kerken dezer landen (vastgesteld in de Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien) nader is omschreven.
 2. De vereniging tracht haar in lid 1 omschreven doel te verwerkelijken langs wettige weg en wel door het houden van vergaderingen, door het zoeken naar samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort en voorts door alle wettige middelen, die tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

(zie Statuten van de vereniging, 22 juni 1998)

 

De Bijbel is de bron en het fundament van onze levensbeschouwing, opvoeding en onderwijs.

De opvoeders, waaronder de leerkrachten, dienen de kinderen op te voeden tot eer van God. Het opvoedend handelen moet uit ons hart komen. Het is meer dan het aanleren en toepassen van regels. De norm van ons opvoeden lezen we in het Evangelie: 'Gij zult liefhebben den Heere,uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.' (Mattheüs 22:37 e.v.)

Deze grondslag en uitgangspunten vormen de basis voor het verdere formuleren van doelen ten aanzien van de opvoeding en het onderwijs op de christelijke basisschool Rehoboth.

 

De meerwaarde van onze Christelijke school is gelegen in de volgende aspecten:

 • Wij willen naast een school ook een wegwijzer zijn voor het leven, volgens de normen van God, die zich in de Bijbel en in de persoon van Jezus Christus bekend heeft gemaakt.
 • Onze Christelijke school neemt daarom een extra verantwoordelijkheid op zich: kinderen wijzen op de zin en bestemming van het leven. In Christus is onze kennis niet hol en leeg en onze toekomst niet onzeker, maar in Jezus Christus is hèt Leven.
 • Wij zijn ervan overtuigd, dat het geloof het hele leven omvat; dat is merkbaar in alle vak- en vormingsgebieden van de school en alle facetten van het mens-zijn.
 • Onze Christelijke school staat niet buiten het dagelijkse leven, maar geeft juist aan wat het Evangelie betekent voor ieder mens en voor de hele wereld.

 

De keuze voor deze benadering heeft soms ingrijpende gevolgen voor de inhoud van het onderwijs. Het maakt duidelijk, dat het Christelijk onderwijs altijd zal staan in het spanningsveld tussen de Bijbelse invulling en de heersende maatschappelijke eisen. Er is steeds moed en volharding nodig om de vertaling van het eigen karakter, de eigen identiteit, in de volle breedte waar te maken.

Essenties

De drie geledingen van onze school hebben gezamenlijk de essenties van de christelijke school als volgt verwoord:
 
De Rehobothschool is een school:
 

 1. waar onderwijs gegeven wordt vanuit een christelijke visie om kinderen toe te rusten  voor het verdere leven;
 2. die openstaat voor gezinnen, die onze grondslag respecteren, en waar ieder kind er mag zijn, ongeacht afkomst, religie en milieu;
 3. waar kinderen een veilige leer- en leefomgeving vinden en waar collega's met elkaar samenwerken.
 
De leraar op de Moerkapelse Rehobothschool:
 
 1. is betrouwbaar in zijn doen en laten;
 2. is betrokken op het individu, de groep en de school (presentie);
 3. weet zich medeverantwoordelijk voor het onderwijs aan de school. 

 
Onze gezamenlijke drijfveer is om:
vanuit liefde tot God op bewogen wijze kinderen te helpen hun gaven en talenten te ontplooien tot eer van God. 
 

Practische uitwerking:

 
Onze levensbeschouwelijke identiteit doortrekt ons hele onderwijs en uit zich in de wijze waarop wij de ander, in het bijzonder de kinderen, tegemoet treden. Specifiek komt de identiteit aan de orde bij:  
 
 • Bijbelonderwijs en Bijbelgebruik
Iedere dag wordt tenminste een half uur besteed aan Bijbelonderwijs. De Bijbelse geschiedenissen worden verteld en nabesproken. De kern van onze boodschap is al eerder in dit document aan de orde geweest. Wat betreft de ouderrapportage wordt gekeken naar de betrokkenheid van de leerling tijdens deze lessen. In groep 8 wordt een cijfer gegeven voor Bijbelkennis. 
Bij de voorbereiding van de lessen Bijbelse Geschiedenis kunnen meerdere bronnen gebruikt worden. Als Bijbelvertaling gebruiken we  de Herziene Statenvertaling. 
 
 • Zingen en gebeden
Iedere dag wordt begonnen en geëindigd met gebed uitgesproken door de leerkracht. De momenten rond de middagpauze worden gekenmerkt door het gebed of het zingen van een (psalm)lied.  
We hanteren een overzicht van psalmen die in ieder geval vanaf groep 3 wekelijks aangeleerd worden. Naast het zingen van psalmen (berijming 1773) zingen we lofzangen en geestelijke liederen (Efeze 5:19). De toetssteen voor de inhoud van de liederen is de geloofsleer volgens de Drie Formulieren van Enigheid.

 
 • Vier- en feestdagen
Met de leerlingen staan we nadrukkelijk stil bij de christelijke heilsfeiten. In de schoolgids wordt vermeld op welke wijze we aandacht geven aan de feesten en gedenkdagen. In het kort:
 

 
 • Themaweek rond bid- en dankdag
 • Adventsprogramma van drie weken dat begint met een gezamenlijke intro van het thema en eindigt met de viering van het Kerstfeest in de klas en de Kerstzang op het schoolplein.
 • Twee weken lijdensgeschiedenis uitlopend op het Paasfeest;
 • Of het Paasfeest of het Pinksterfeest wordt samen met ouders en belangstellenden in de kerk gevierd; de andere feesten krijgen aandacht in de eigen groep.
   
 • Opening en -sluiting van bijeenkomsten
Het team begint en besluit de werkweek gezamenlijk. Deze wordt bij toerbeurt door personeelsleden verzorgd en bestaat in ieder geval uit het lezen van een Bijbelgedeelte en het doen van een gebed.
Aan het begin van plenaire ouderavonden en ledenvergaderingen en ook  bestuursvergaderingen wordt een Bijbelgedeelte gelezen en een gebed gedaan. De bijeenkomsten worden met gebed ook weer beëindigd.  
 

 
 • Visie op opvoeding
De ouders zijn in onze visie als eerste en uiteindelijk verantwoordelijk voor de opvoeding. De school is een leer- en leefgemeenschap en daarom zijn leraren  medeopvoeders. De opvoedkundige samenwerking en afstemming functioneert wanneer er sprake is van onderling vertrouwen. Als medeopvoeder gebruiken wij de Bijbel als bron van onze leefregels. Daarin is het centrale gebod: Liefde tot God en liefde tot de naaste.
Voor de sociaal-emotionele vorming hebben we een eigen leergang opgesteld waarbij iedere week een onderwerp of vaardigheid aan bod komt.
Burgerschapskunde komt vooral geïntegreerd aan de orde bij de vakken Bijbelse geschiedenis en geestelijke stromingen en aardrijkskunde. (zie notitie burgerschapskunde)
Voor Seksuele ontwikkeling en diversiteit gebruiken wij de methode 'Wonderlijk gemaakt'.     
  

 
 • Mediagebruik
We hebben als personeel een gedragscodes 'omgaan met media' opgesteld. Deze code is onze richtlijn en handvat bij het gebruik van de media op school. De voornaamste regel is dat de media-uitingen zich moeten verhouden met onze christelijke boodschap. Onze geloofwaardigheid mag niet ter discussie komen te staan.
 

 Voor en een nadere kennismaking met onze christelijke visie en uitgangspunten verwijzen we u naar de Voor toekomstige collega's zijn de benoemingscriteria belangrijk. Deze moeten onderschreven worden.
 

Toelatingsbeleid:

Het bestuur is van mening dat de school een open christelijke school is. Dat betekent dat kerkelijke betrokkenheid of een christelijke achtergrond geen vereiste is om toegelaten te worden.

De toelating van leerlingen geschiedt uiterst zorgvuldig.

 

 • Elke geïnteresseerde ouder krijgt de schoolgids en enkele nieuwsbrieven uitgereikt.
 • Met alle nieuwe ouders wordt een kennismakingsgesprek gehouden. Daarin wordt helder en duidelijk de doelen en de grondslag van de school besproken en de ouders bevraagd op het motief voor hun keuze.
 • Ouders die de grondslag van de school niet onderschrijven wordt gevraagd deze te respecteren. Op het aanmeldingsformulier vragen we alle ouders hierover een uitspraak te doen en deze respectverklaring te ondertekenen.