Goed Gedrag

Wij willen, net als elke andere school, kwaliteit leveren.

Kwaliteit is in onze ogen meer dan alleen leerresultaten. De school is een leer- en opvoedingsomgeving waar omgegaan en gewerkt wordt met kinderen uit verschillende milieus en met onderscheiden gaven. De school is geen 'leerfabriek', waar alleen cijfers gelden. Dat zou ten gevolge kunnen hebben dat we de minder begaafden af laten vallen of sneller verwijzen om een hoger schoolgemiddelde te scoren.

De kwaliteit wordt bepaald door de leerkrachten, de middelen, de leerlingen, de onderwijsinhoud en de resultaten. En dat alles onder de noemer van onze identiteit in de sfeer van een veilig klimaat.

Voor ons is een goed pedagogisch klimaat een must om optimaal te kunnen werken en leren. Ieder kind mag er zijn zoals het is. Relatie is erg belangrijk. Het gaat om de klik tussen kind en leraar; het gaat om vertrouwen tussen ouders en schoolvertegenwoordigers.

De omgangsvormen hebben we gevat in drie kapstokregels, de zo genaamde Rehobothspraken:

1. Op de gang en in de rij heeft niemand last van mij!

2. Beleefd zijn, iets voor jou en mij! Zo maak je alle mensen blij.

3. Alle spullen - goed idee! daar doe ik voorzichtig mee.-
 
In het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het expertiseprogramma ZIEN. Met behulp van dit programma krijgen we nog beter zicht op het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. We vinden het contact met de ouders erg belangrijk, want wie kent het kind beter dan zij?

Ons uitgangspunt is dat de leraar een gezagsdrager is. Deze wordt door de kinderen met 'u' of met de achternaam aangesproken. Het taalgebruik moet wederkerig zijn.