Vacatures

Functieprofiel Algemeen Teamleider (vervanger directie)
Voor de inhoud van de functie van  algemeen teamleider gelden in aanvulling op de taakbeschrijving van teamleider van een groepscluster enkele bijzondere taken en verantwoordelijkheden. Deze  teamleider heeft directiemandaat wanneer de directeur voor langere tijd afwezig is. Als dat het geval is, zal deze de dagelijkse leiding overnemen en het team aansturen. Dat houdt in dat deze teamleider een andere taakinhoud heeft en ook afwijkende kaders, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarom is er voor de teamleider een eigen functieprofiel opgesteld. Hieronder staan de taken, kaders, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de teamleider weergegeven:
Ten aanzien van de beloning geldt dat de algemeen teamleider bezoldigd wordt volgens L11, aangevuld met een toelage.

Taken Algemeen Teamleider (vervanger directie)
Het teamleiderschap omvat de volgende taken:
 1. Samenwerken en vervangen van de directie bij zijn afwezigheid:
 • Leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken bij afwezigheid van de directeur;
 1. Het lid zijn van en deelnemen aan het managementteamoverleg en de bestuursvergaderingen:
• Actief meedenken in beleidsvoorbereiding en uitvoering in de dagelijkse schoolpraktijk;
• Voorbereiden, bijwonen en verwerken van het MT-overleg en de bestuursbijeenkomsten;
• Bijdragen leveren in voorbereiden en verwerken van studiedagen en teamoverleggen.
 
 1. Het leveren van een bijdrage aan het schoolbeleid en de schoolontwikkeling en het uitvoeren van managementtaken op schoolniveau:
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het Primair Onderwijs en van ontwikkelingen gerelateerd aan de taakvelden of portefeuilles;
 • Adviseren van het managementteam en verantwoording geven aan het bestuur op desbetreffende gebieden;
 • Voorbereiden, en mede opstellen en evalueren van het school- en jaarplan;
 • Bieden van ondersteuning en begeleiding bij de invoering van nieuwe methoden;
 • Mede dragen van verantwoordelijkheid voor één of meer directietaken die in overleg bepaald worden.
 
 1. Het bijdragen aan goede communicatie binnen en buiten de organisatie:
 • Optimaal informeren van het managementteam, intern begeleiders en andere belanghebbenden;
 • Onderhouden van relevante externe contacten;
 • Meelezen van uitgaande stukken (intern en extern);
 
Kaders, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Kader
De teamleider functioneert binnen de kaders van onderwijswet- en regelgeving, onderwijs- en opvoedingsdoelen, strategisch bestuurlijk beleidskader en beleidslijnen van de school.
Bevoegdheden:
De bevoegdheden van de teamleider zijn tijdens afwezigheid van de directeur gelegitimeerd als diens vervanger. De teamleider neemt dan beslissingen bij/over:
 • begeleiden van medewerkers;
 • deelname aan professionalisering en ontwikkeling;
 • bewaken van de doelstelling, identiteit en het gewenste schoolklimaat
 • signaleren en analyseren van behoeften tot verbeteractiviteiten ten behoeve van het onderwijs en de organisatie en het op basis hiervan leveren van bijdragen aan de opzet en uitvoering van onderwijsontwikkelingen binnen de gestelde kaders.
 
Bij het nemen van besluiten zal worden nagegaan of deze passen binnen de kaders van het totale schoolbeleid. De teamleider kan geen gebruik maken van het zgn. vetorecht (omdat de teamleider meedenkt in beleidsvorming en –uitvoering). Bij omstandigheden waarin de teamleider geen duidelijkheid heeft over zijn bevoegdheid of behoefte heeft aan ondersteuning, kan een beroep gedaan worden op de directeur.
 
Verantwoording
De teamleider werkt nauw samen met de directeur en samen leggen ze door middel van een directierapportage verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur.
Verder worden de keuzes en het handelen binnen het taakgebied schriftelijk dan wel mondeling verantwoord aan de directeur.
 
Aanvullende informatie
Werktijdfactor: De teamleider wordt bij de start in tijd gefaciliteerd met twee dagen. De totale  benoemingsomvang is afhankelijk van de combinatie van eventuele reeds bestaande taken en wensen. Verder draagt deze teamleider bij voorkeur geen verantwoordelijkheid voor een bouw en is hij/zij minstens drie dagen op school aanwezig. De dag(del)en worden in overleg met de directeur bepaald.
 
Opleiding: De teamleider heeft een opleiding Middenmanagement PO gevolgd of is bereid deze te gaan volgen.


Is je interesse gewekt en heb je vragen, neem dan telefonisch (079-5931284) of per mail contact op met Ronald Remmers (directeur). Wil je solliciteren? Verzend je brief en CV met referenties naar directie@cbs-rehoboth.nl.

Doe dat uiterlijk maandag 10 juni a.s.