Waarom een Medezeggenschapsraad (MR)

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt en beslissingen genomen. Ouders hebben het recht om hierover mee te praten. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bevoegd gezag, oftewel het schoolbestuur. Maar omdat het beleid de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat is in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) geregeld dat het schoolbestuur overlegt met de MR voordat belangrijke beslissingen worden genomen. Het gaat hierbij om belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode, visie en toekomstplannen, de personele formatie, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten en het vaststellen van vakanties.
 

Wat doet de MR

In de wet WMS is vastgelegd welke rechten en plichten de MR heeft. Afhankelijk van het onderwerp kan dat een instemmings- dan wel een adviesrecht zijn. Daarnaast heeft de MR een initiatiefrecht over alle zaken die de school aangaan.
De hoofdtaken van de MR op een rij:
  1. Overleg voeren met het bestuur en of de directie over de algemene gang van zaken op school;
  2. Onderling overleg over alle schoolaangelegenheden, gevraagd en ongevraagd voorstellendoen en standpunten kenbaar maken aan het bestuur;
  3. Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school;
  4. Waken tegen discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen, in het bijzonder van mannen en vrouwen in de school, alsmede de inschakeling van gehandicapten;
  5. Advies en instemming verlenen aan voorgenomen besluiten van het bestuur.
Ongeveer eens per acht weken komt de MR bijeen om uiteenlopende onderwerpen te bespreken.
 

Samenstelling MR

De MR bestaat uit een evenredig deel ouders en leerkrachten, respectievelijk de ouder- en personeelsgeleding genoemd. De samenstelling van de MR is op dit moment als volgt:

Namens de ouders:
Dhr. S. Dekker 
Mw. T. Reijneveld-van Muylwijk
Mw. M. Bac-v.d. Bor
Dhr. S. Slingerland
Mw. I. Volkers- ter Horst (secretaris) 


Namens het personeel: 
Mw. Eline Wolterink (voorzitter) 
Mw. Mirjam Schreuders
Mw. Sophia Meijer (secretaresse)
Mw. Gerjanne van der Noort
Mw. Mieke van der Post
 

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

De leden van de personeelsgeleding worden gekozen door de personeelsleden. Ook voor hen geldt dat zij drie jaar zitting nemen in de MR en zich daarna nog voor een termijn verkiesbaar kunnen stellen.

Als er meer kandidaten zijn dan de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven.
 

Contact

Wilt u meer  weten of heeft u ideeën of suggesties? Graag horen wij deze van u! U bent tenslotte onze achterban. U kunt hiervoor contact opnemen met de MR door te mailen naar:
MR@cbs-rehoboth.nl