Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes ouders, die als vrijwilliger richting geven aan het beleid van onze Rehoboth school. Dit richting geven gebeurt 'op hoofdlijnen' - als een soort toezichthouder. Onze directeur, dhr. R.D.L. Remmers, heeft de dagelijkse leiding over onze school. Het is een veelzijdige en veelomvattende taak die hij op basis van lange ervaring in het onderwijs uitvoert. Ondanks dat wij als bestuur de uitvoering hebben gedelegeerd, blijven wij eindverantwoordelijk voor het beleid.

Om het beleid en de prioriteiten binnen onze school zo goed mogelijk te kunnen bepalen, zijn strategische doelstellingen geformuleerd en bijeen gebracht in het strategisch beleidsplan. Met die doelen streven we naar de meest essentiële zaken voor u en onze kinderen zoals goed onderwijs, goed werkgeverschap, gezond financieel beleid, optimale huisvesting, transparante communicatie en goede leerresultaten.

Als bestuur toetsen wij constant de voortgang die in het behalen van deze doelen wordt geboekt. De directie rapporteert meerdere malen per jaar over elk doel in verschillende soorten verslagen. Naast onze eigen toezichthoudende taak hecht het bestuur ook aan een goed functionerende medezeggenschapsstructuur. De medezeggenschapsraad is zoveel mogelijk betrokken bij het lokale schoolbeleid. Haar bijdrage zorgt voor een evenwichtige uitvoering van het schoolbeleid waarbij rekening wordt gehouden met zo veel mogelijk belangen van diverse betrokkenen zoals ouders, omwonenden, leraren, gemeente maar vooral ook kinderen.

De afgelopen jaren zijn veel mijlpalen bereikt, grote en kleine stappen voorwaarts gemaakt. Ook heeft onze school altijd plannen voor de toekomst. Via de website, schoolnieuwsbrieven en informatiemomenten wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Veel van de successen op de scholen kunnen alleen maar worden geboekt door de actieve en constructieve inbreng van leraren, de MR vrijwilligers en de groep ouders. Dat is erg fijn, want de school kan het niet alleen.

De bekostiging van onze school komt bijna volledig vanuit de Rijksoverheid en wordt voornamelijk bepaald door het aantal leerlingen. Dit aantal is in de afgelopen jaren door externe factoren sterk gedaald. Toch weten we met de middelen nog altijd goede en stabiele resultaten te bereiken. Echter, voor veel kleine maar daardoor niet minder belangrijke zaken zijn wij - ondanks onze gezonde financiële positie - ook afhankelijk van uw vrijwillige financiële ouderbijdrage. Graag vragen wij uw aandacht voor de betaling van deze bijdrage om onze school in staat te stellen het kwaliteits- en welzijnsniveau voor uw en onze kinderen op een hoog peil te houden. Mede hierdoor blijft de school in staat om een brede vorming van onze kinderen te verzorgen.

Wij wensen u en uw kind(eren) een goede schoolperiode toe, onder het motto: 'groeien doe je samen'.