Visie

Visie

Onderwijs bereidt kinderen voor op hun taak in de maatschappij. Het gaat daarbij om het opdoen van kennis, het aanleren van vaardigheden én zeker ook het ontwikkelen van een juiste attitude in de ontmoeting met de ander. Ons onderwijs richt zich dan ook op het hart, het hoofd en de handen. Onderwijzers zijn medeopvoeders. Daarom vinden wij het contact met de ouders en verzorgers van het grootste belang. Een wederzijdse positieve, open houding is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde groei van het kind.

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijke taak: het leggen van een goede basis voor het leven. Die eerste jaren onderwijs zijn ontzettend belangrijk, want de ondergrond leg je maar één keer. In die jaren basisonderwijs wordt het kind gevormd. De invloed van opvoeders en onderwijzers gaat een leven lang mee.

Ieder kind is uniek. Het heeft z'n eigen mogelijkheden en interesses. Wij delen de kinderen in naar leeftijd en hanteren het leerstofjaarklassensysteem.  Binnen de groep willen wij zo veel als mogelijk is rekening houden met verschillen.

We gaan globaal uit van drie instructieniveaus:

1. Instructieonafhankelijk: Deze kinderen kunnen meer aan dan het aanbod van de methode en zijn gebaat bij een verbreding of verdieping van het onderwijsprogramma.

2 .Instructiegevoelig: Deze leerlingen zijn gebaat bij een instructie . De hoeveelheid verwerkingsstof verschilt van kind  tot kind.  

3. Instructieafhankelijk: Deze kinderen hebben een herhaalde of instructie nodig en kunnen met extra aandacht het verantwoorde minimumaanbod volgen.

In de onderbouw werken we voor een deel volgens de ideeën van 'ontwikkelingsgericht onderwijs'. Deze onderwijsfilosofie gaat bijvoorbeeld uit van creëren van leersituaties die aansluiten bij de concrete beleving van kleuters.  Meer informatie hierover leest u elders op onze website.

Presteren is in onze optiek geen 'vies' woord. We streven naar een hoge opbrengst, echter niet ten koste van het welbevinden van het kind!