Leerlingzorg

Leerlingzorg 

Elke leerling is uniek en heeft een eigen manier van leren. Dat wordt duidelijk in de groep; het ene kind heeft veel instructie nodig en het andere kind kan met minimale instructie zijn verwerking goed maken. In elke groep zijn er leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben en binnen de leerlingenzorg wordt gezocht naar manieren om aan te sluiten bij deze verschillen tussen leerlingen. Ons uitgangspunt is de extra instructie in of buiten de groep door de eigen leerkracht te laten plaatsvinden. De onderwijsassistent kan ingezet worden om toezicht te houden dan wel extra oefeningen

Voor de zorg aan leerlingen met leerproblemen is het van belang dat het groepsklimaat veilig is en dat er sprake is van een goede groepsorganisatie. Op onze school werken we met een zorgteam. Het zorgteam bestaat uit drie interne begeleiders. De kerntaak van de interne begeleider is het coachen van collega's bij de uitvoering van onderwijs aan kinderen die (dreigen te) blijven steken in hun ontwikkeling of die moeite hebben op het gebied van hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Het zorgteam bewaakt aan de hand van de toetsresultaten de kwaliteit van het onderwijs.

Om de leerlingenzorg goed gestalte te kunnen geven is er regelmatig overleg tussen de leerkracht en de interne begeleider. Tijdens dit overleg worden de resultaten van toetsen en de ontwikkeling van de leerlingen besproken. Op grond van deze gegevens en de ervaring van de leerkracht wordt een hulpplan (individueel of groepsgericht) opgesteld, dan wel afspraken gemaakt voor verdere diagnose of observatie. Met elkaar wordt gezocht naar manieren om de verschillende leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling.
 
Jeugdzorg en school

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente waar u woont verantwoordelijk voor vrijwel alle vormen van jeugdzorg. Onze school werkt nauw samen met de gemeente Zuidplas, maar ook is er samenwerking met andere gemeenten waar kinderen van onze school wonen. De school is dat verplicht. Volgens de wet moet de ondersteuning die wij op school aan kinderen geven zo goed mogelijk verbonden zijn met de zorg die aan kinderen buiten de school wordt gegeven. Via deze link opent u de informatiebrief die nader ingaat op samenwerking, verantwoordelijkheden en mogelijkheden. 

 Het Centrum voor Jeugd en Gezin/Sociaal Team Jeugd is dé plek waar ouders terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien, opvoeden en jeugdhulp. Wij denken mee, bieden ondersteuning en regelen jeugdhulp als dat nodig is. Ook organiseren we thema-avonden, cursussen en ondersteunen oudernetwerken.

Kijk voor meer informatie de website www.cjggouda.nl of volg ons voor nieuws, tips, cursussen en lokale activiteiten op facebookpagina https://www.facebook.com/CJGSociaalTeamJeugd en twitter https://twitter.com/@CJGMH.nl


Remedial teaching op de Rehoboth
 
Vanaf 2010 ben ik als extern remedial teacher werkzaam op de Rehobothschool. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van lezen, spelling of begrijpend lezen kunnen tegen een eigen bijdrage voor kortere of langere tijd ondersteuning krijgen. De school biedt mij de mogelijkheid om dit op school te doen binnen de gewone lestijden. Daardoor is er veel contact met de leerkrachten en kan ik de geboden hulp goed afstemmen op de lessen in de klas. Met veel plezier merk ik dat kinderen in een één-op-één situatie de leerstof vaak beter gaan begrijpen en toepassen. Dit heeft niet alleen een positief effect op de leerresultaten maar vooral op het welbevinden van een kind. Deze manier van werken past goed bij het motto van de school:

groeien doe je samen.


Wanneer u méér informatie wilt over deze begeleiding dan kunt u contact opnemen met één van de interne begeleiders.

Met vriendelijke groet,
Caroline van Delft